Miền bắc

mega645-530.jpg 17,4
power655-7364.jpg 39,0 3,6
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

20/052022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Dễ Chọn - Dễ Mua
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
20/05
2022
Hải Phòng
ĐB 10-15-3-12-5-11xs
78195
G.Nhất
29924
G.Nhì
93148
31878
G.Ba
90373
98148
70425
68174
87509
45128
G.Tư
1579
8236
1126
0906
G.Năm
8299
3776
3912
2338
8819
9177
G.Sáu
218
446
574
G.Bảy
22
23
60
58
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 20-05-2022

Hải Phòng
0 0609
1 181219
2 222326252824
3 3836
4 464848
5 58
6 60
7 747677797378
8
9 9995

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 20-05-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 20-05-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
22
3912
23
0373
574
8174
9924
0425
8195
446
3776
8236
1126
0906
9177
58
218
2338
8148
5128
3148
1878
8299
8819
1579
7509

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

19/052022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Dễ Chọn - Dễ Mua
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
19/05
2022
Hà Nội
ĐB 9-13-2-7-12-14xr
49968
G.Nhất
89976
G.Nhì
98236
01110
G.Ba
64466
55492
25276
76607
20023
86611
G.Tư
4653
0404
1264
3776
G.Năm
4814
3489
9545
9481
8206
7286
G.Sáu
045
986
854
G.Bảy
04
71
25
50
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 19-05-2022

Hà Nội
0 04060407
1 141110
2 2523
3 36
4 4545
5 505453
6 646668
7 7176
8 86898186
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 19-05-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 19-05-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50
1110
71
9481
6611
5492
4653
0023
04
854
4814
0404
1264
25
045
9545
986
8206
7286
3776
4466
5276
8236
9976
6607
9968
3489

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

18/052022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Dễ Chọn - Dễ Mua
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
18/05
2022
Bắc Ninh
ĐB 8-13-6-2-7-9xq
69049
G.Nhất
92364
G.Nhì
38074
38286
G.Ba
33957
38478
51395
00617
57860
35530
G.Tư
4650
8057
0190
9775
G.Năm
9972
0632
6653
0699
7726
0943
G.Sáu
413
766
550
G.Bảy
28
57
02
77
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 18-05-2022

Bắc Ninh
0 02
1 1317
2 2826
3 3230
4 4349
5 5750535757
6 666064
7 7772757874
8 86
9 999095

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 18-05-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 18-05-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
550
4650
0190
7860
5530
02
9972
0632
413
6653
0943
8074
2364
9775
1395
766
7726
8286
57
77
8057
3957
0617
28
8478
0699
9049

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

17/052022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Dễ Chọn - Dễ Mua
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
17/05
2022
Quảng Ninh
ĐB 6-1-14-10-4-2xp
58553
G.Nhất
76496
G.Nhì
45698
57221
G.Ba
59976
69948
14446
44215
92866
39702
G.Tư
9732
0906
5734
5995
G.Năm
4858
5190
0611
2960
6460
9568
G.Sáu
849
632
541
G.Bảy
56
19
02
48
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 17-05-2022

Quảng Ninh
0 020602
1 191115
2 21
3 323234
4 48494146
5 565853
6 60606866
7 76
8
9 90959896

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 17-05-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 17-05-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5190
2960
6460
541
0611
7221
02
632
9732
9702
8553
5734
5995
4215
56
0906
9976
4446
2866
6496
48
4858
9568
9948
5698
19
849

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

16/052022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Dễ Chọn - Dễ Mua
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
16/05
2022
Hà Nội
ĐB 11-13-6-7-12-8xn
17713
G.Nhất
95077
G.Nhì
26845
85992
G.Ba
68037
86767
32549
59746
77064
23960
G.Tư
2721
9310
9589
6644
G.Năm
8056
8489
8311
2057
8711
9051
G.Sáu
553
568
678
G.Bảy
87
38
34
88
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 16-05-2022

Hà Nội
0
1 11111013
2 21
3 383437
4 44494645
5 53565751
6 68676460
7 7877
8 87888989
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 16-05-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 16-05-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9310
3960
8311
8711
9051
2721
5992
553
7713
34
6644
7064
6845
8056
9746
87
2057
8037
6767
5077
38
88
568
678
8489
9589
2549

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

15/052022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Dễ Chọn - Dễ Mua
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
15/05
2022
Thái Bình
ĐB 8-3-10-2-11-4xm
93649
G.Nhất
13716
G.Nhì
59642
55194
G.Ba
92663
63665
00952
87008
93229
96476
G.Tư
3113
6305
4666
1625
G.Năm
3554
4132
4425
4391
0543
9212
G.Sáu
284
673
985
G.Bảy
10
94
56
49
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 15-05-2022

Thái Bình
0 0508
1 10121316
2 252529
3 32
4 494342
5 565452
6 666365
7 7376
8 8485
9 949194

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 15-05-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 15-05-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
4391
4132
9212
0952
9642
673
0543
3113
2663
94
284
3554
5194
985
4425
6305
1625
3665
56
4666
6476
3716
7008
49
3229
3649

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/052022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Dễ Chọn - Dễ Mua
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
14/05
2022
Nam Định
ĐB 15-10-11-2-6-7xl
30775
G.Nhất
08368
G.Nhì
69632
67521
G.Ba
75571
94533
83453
76996
31087
18091
G.Tư
9005
8609
0221
4118
G.Năm
0731
1769
3270
3088
5179
8847
G.Sáu
585
536
357
G.Bảy
05
74
08
52
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-05-2022

Nam Định
0 05080509
1 18
2 2121
3 36313332
4 47
5 525753
6 6968
7 7470797175
8 858887
9 9691

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-05-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 14-05-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3270
0731
0221
5571
8091
7521
52
9632
4533
3453
74
05
585
9005
0775
536
6996
357
8847
1087
08
3088
4118
8368
1769
5179
8609

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 20-05-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40  ( 23 ngày )
83  ( 17 ngày )
97  ( 15 ngày )
61  ( 14 ngày )
00  ( 12 ngày )
62  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
80  ( 10 ngày )
93  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
01  ( 9 ngày )
39  ( 9 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

40  ( 23 ngày )
83  ( 17 ngày )
97  ( 15 ngày )
61  ( 14 ngày )
00  ( 12 ngày )
62  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
80  ( 10 ngày )
93  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
01  ( 9 ngày )
39  ( 9 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

76 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
06 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 0
0 8 Lần 0
8 Lần 0
1 3 Lần 0
10 Lần 0
2 6 Lần 0
5 Lần 0
3 7 Lần 0
7 Lần 0
4 10 Lần 0
10 Lần 0
5 7 Lần 0
7 Lần 0
6 16 Lần 0
16 Lần 0
7 7 Lần 0
5 Lần 0
8 10 Lần 0
6 Lần 0
9 7 Lần 0