Miền bắc

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01185 - NGÀY 14/04/2024
07
12
16
29
42
45
23,4
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY # - NGÀY 16/04/2024
33,0 3,3
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
15/04
2024
Hà Nội
ĐB 1-13-9-19-12-10-5-8ks
99369
G.Nhất
13829
G.Nhì
59861
27481
G.Ba
65303
77704
89049
50013
34525
33222
G.Tư
3926
0546
2651
3393
G.Năm
0937
3884
1948
1679
9105
2079
G.Sáu
334
673
600
G.Bảy
54
33
98
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 15-04-2024

Hà Nội
0 00050304
1 13
2 29262522
3 333437
4 484649
5 5451
6 6169
7 737979
8 8481
9 9893

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 15-04-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 15-04-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
600
2651
9861
7481
3222
33
673
3393
5303
0013
54
334
3884
7704
9105
4525
3926
0546
0937
98
1948
29
1679
2079
9049
3829
9369

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
14/04
2024
Thái Bình
ĐB 3-19-13-2-18-12-1-4kr
71396
G.Nhất
20801
G.Nhì
73470
83615
G.Ba
59318
54657
90221
19494
20418
77848
G.Tư
2581
6371
8850
1300
G.Năm
0309
2342
1961
6616
5569
5870
G.Sáu
496
635
489
G.Bảy
52
22
89
90
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-04-2024

Thái Bình
0 090001
1 16181815
2 2221
3 35
4 4248
5 525057
6 6169
7 7071
8 898981
9 90969496

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-04-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 14-04-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
5870
8850
1300
3470
1961
2581
6371
0221
0801
52
22
2342
9494
635
3615
496
6616
1396
4657
9318
0418
7848
89
489
0309
5569

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
13/04
2024
Nam Định
ĐB 5-15-9-4-8-1-18-12kq
90649
G.Nhất
71212
G.Nhì
55720
56680
G.Ba
64761
94392
09089
57015
06920
83467
G.Tư
1452
5230
5083
2320
G.Năm
4090
8241
0310
6378
1575
3896
G.Sáu
756
690
503
G.Bảy
58
28
35
64
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-04-2024

Nam Định
0 03
1 101512
2 2820
3 3530
4 4149
5 585652
6 646167
7 7875
8 838980
9 90909692

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-04-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 13-04-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
690
4090
0310
5230
2320
6920
5720
6680
8241
4761
1452
4392
1212
503
5083
64
35
1575
7015
756
3896
3467
58
28
6378
9089
0649

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
12/04
2024
Hải Phòng
ĐB 12-18-17-14-3-11-1-16kp
12073
G.Nhất
92837
G.Nhì
28622
02259
G.Ba
53010
14391
79427
13247
76972
60599
G.Tư
6594
5821
6858
2983
G.Năm
0993
5483
8027
6916
5213
4770
G.Sáu
850
036
185
G.Bảy
27
83
16
80
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 12-04-2024

Hải Phòng
0
1 16161310
2 2727212722
3 3637
4 47
5 505859
6
7 707273
8 8380858383
9 93949199

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 12-04-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 12-04-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80
850
4770
3010
5821
4391
6972
8622
83
0993
5483
5213
2983
2073
6594
185
16
036
6916
27
8027
9427
3247
2837
6858
0599
2259

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
11/04
2024
Hà Nội
ĐB 9-14-13-1-11-2-6-10kn
69356
G.Nhất
22552
G.Nhì
35140
15293
G.Ba
35010
28133
33342
65578
74436
57981
G.Tư
4851
2761
8993
3587
G.Năm
6909
2693
2363
1750
3328
7628
G.Sáu
753
388
635
G.Bảy
73
80
42
86
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 11-04-2024

Hà Nội
0 09
1 10
2 2828
3 353336
4 424240
5 5350515256
6 6361
7 7378
8 8086888781
9 939393

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 11-04-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 11-04-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80
1750
5010
5140
4851
2761
7981
42
3342
2552
73
753
2693
2363
8993
8133
5293
635
86
4436
9356
3587
388
3328
7628
5578
6909

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
10/04
2024
Bắc Ninh
ĐB 18-14-15-2-10-9-4-11km
14138
G.Nhất
62724
G.Nhì
54157
96213
G.Ba
14362
89770
55669
50544
04462
48939
G.Tư
4062
5079
6608
7155
G.Năm
7402
1236
4922
4421
2178
9253
G.Sáu
552
247
722
G.Bảy
12
45
75
97
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 10-04-2024

Bắc Ninh
0 0208
1 1213
2 222124
3 363938
4 454744
5 52535557
6 62626962
7 75787970
8
9 97

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 10-04-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 10-04-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9770
4421
12
552
722
7402
4922
4062
4362
4462
9253
6213
0544
2724
45
75
7155
1236
97
247
4157
2178
6608
4138
5079
5669
8939

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
09/04
2024
Quảng Ninh
ĐB 14-9-15-16-19-20-6-3kl
16510
G.Nhất
57524
G.Nhì
46210
99866
G.Ba
59326
97595
41257
02724
00969
52074
G.Tư
0760
1668
3313
3684
G.Năm
6299
7898
4768
6210
3355
4816
G.Sáu
717
130
568
G.Bảy
69
62
27
41
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-04-2024

Quảng Ninh
0
1 171016131010
2 27262424
3 30
4 41
5 5557
6 696268606966
7 74
8 84
9 999895

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-04-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 09-04-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
130
6210
0760
6210
6510
41
62
3313
3684
2724
2074
7524
3355
7595
4816
9326
9866
27
717
1257
568
7898
4768
1668
69
6299
0969

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 15-04-2024

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

82  ( 19 ngày )
14  ( 14 ngày )
77  ( 14 ngày )
31  ( 12 ngày )
76  ( 12 ngày )
19  ( 11 ngày )
06  ( 11 ngày )
11  ( 11 ngày )
43  ( 10 ngày )
23  ( 10 ngày )
65  ( 9 ngày )
07  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

82  ( 19 ngày )
14  ( 14 ngày )
77  ( 14 ngày )
31  ( 12 ngày )
76  ( 12 ngày )
19  ( 11 ngày )
06  ( 11 ngày )
11  ( 11 ngày )
43  ( 10 ngày )
23  ( 10 ngày )
65  ( 9 ngày )
07  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

61 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 14 Lần 0
8 Lần 0
1 10 Lần 0
11 Lần 0
2 7 Lần 0
6 Lần 0
3 7 Lần 0
7 Lần 0
4 6 Lần 0
8 Lần 0
5 7 Lần 0
7 Lần 0
6 7 Lần 0
8 Lần 0
7 3 Lần 0
8 Lần 0
8 8 Lần 0
10 Lần 0
9 12 Lần 0