Miền bắc

mega645-530.jpg 12,0
power655-7364.jpg 33,3 3,5
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

15/012021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
15/01
2021
Hải Phòng
ĐB 14-11-1-4-2-15vm
68285
G.Nhất
63497
G.Nhì
51148
40526
G.Ba
21460
45322
08942
64777
99903
68603
G.Tư
9743
9831
2616
0548
G.Năm
0880
6314
8728
3229
3228
1896
G.Sáu
300
505
685
G.Bảy
13
33
47
58
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 15-01-2021

Hải Phòng
0 00050303
1 131416
2 2829282226
3 3331
4 47434842
5 58
6 60
7 77
8 8580
9 9697

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 15-01-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 15-01-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
300
0880
1460
9831
5322
8942
13
33
9743
9903
8603
6314
505
685
8285
1896
2616
0526
47
4777
3497
58
8728
3228
0548
1148
3229

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/012021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
14/01
2021
Hà Nội
ĐB 15-6-8-7-10-4vn
51338
G.Nhất
88232
G.Nhì
52762
16210
G.Ba
01251
21080
30073
33311
23663
69008
G.Tư
0693
1495
1430
1770
G.Năm
5609
1482
3063
0817
0019
9350
G.Sáu
142
448
562
G.Bảy
60
04
10
95
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-01-2021

Hà Nội
0 040908
1 1017191110
2
3 303238
4 4248
5 5051
6 60626363
7 7073
8 8280
9 9593

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-01-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 14-01-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
10
9350
1430
1770
1080
6210
1251
3311
142
562
1482
2762
8232
3063
0693
0073
3663
04
95
1495
0817
448
9008
1338
5609
0019

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

13/012021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
13/01
2021
Bắc Ninh
ĐB 3-7-5-1-12-16-2-8vp
02769
G.Nhất
38216
G.Nhì
11276
94309
G.Ba
64336
21172
87669
76214
95085
69947
G.Tư
7295
0029
4713
7354
G.Năm
8886
7271
3378
9059
4262
2858
G.Sáu
188
146
460
G.Bảy
13
35
71
99
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-01-2021

Bắc Ninh
0 09
1 13131416
2 29
3 3536
4 4647
5 595854
6 60626969
7 7171787276
8 888685
9 9995

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-01-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 13-01-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
460
71
7271
4262
1172
13
4713
7354
6214
35
7295
5085
146
8886
4336
1276
8216
9947
188
3378
2858
99
9059
0029
7669
4309
2769

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

12/012021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
12/01
2021
Quảng Ninh
ĐB 8-5-9-6-7-1vq
16592
G.Nhất
87355
G.Nhì
93491
45401
G.Ba
68063
72753
35051
60748
57701
15172
G.Tư
3720
7082
8879
5916
G.Năm
7271
0472
4405
3653
0336
1701
G.Sáu
411
379
906
G.Bảy
92
77
82
56
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 12-01-2021

Quảng Ninh
0 060501
1 1116
2 20
3 36
4 48
5 5653535155
6 63
7 777971727972
8 8282
9 929192

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 12-01-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 12-01-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3720
411
7271
1701
5051
7701
3491
5401
92
82
0472
7082
5172
6592
3653
8063
2753
4405
7355
56
906
0336
5916
77
0748
379
8879

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

11/012021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
11/01
2021
Hà Nội
ĐB 3-8-4-9-10-12vr
05507
G.Nhất
94780
G.Nhì
28367
95448
G.Ba
92653
95189
81513
56865
21041
18375
G.Tư
1091
9317
9206
1383
G.Năm
2420
5010
7844
1730
3159
3577
G.Sáu
917
708
040
G.Bảy
41
07
60
35
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 11-01-2021

Hà Nội
0 07080607
1 17101713
2 20
3 3530
4 4140444148
5 5953
6 606567
7 7775
8 838980
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 11-01-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 11-01-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
040
2420
5010
1730
4780
41
1091
1041
1383
2653
1513
7844
35
6865
8375
9206
07
917
3577
9317
8367
5507
708
5448
3159
5189

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

10/012021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
10/01
2021
Thái Bình
ĐB 2-10-14-8-4-9vs
48146
G.Nhất
63172
G.Nhì
06185
24165
G.Ba
21836
46147
12685
13714
82314
70690
G.Tư
7047
4115
7754
7409
G.Năm
1270
0970
5541
7163
0474
7764
G.Sáu
817
092
108
G.Bảy
54
95
68
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 10-01-2021

Thái Bình
0 0809
1 17151414
2 29
3 36
4 41474746
5 5454
6 68636465
7 70707472
8 8585
9 959290

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 10-01-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 10-01-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1270
0970
0690
5541
092
3172
7163
54
0474
7764
7754
3714
2314
95
4115
2685
6185
4165
1836
8146
817
7047
6147
68
108
29
7409

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

09/012021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
09/01
2021
Nam Định
ĐB 15-10-6-4-1-2vt
82064
G.Nhất
08356
G.Nhì
61215
80388
G.Ba
89490
11130
17716
79887
06388
26929
G.Tư
2573
9123
3390
3611
G.Năm
9538
3684
3274
2415
2095
3665
G.Sáu
751
900
277
G.Bảy
54
40
02
17
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-01-2021

Nam Định
0 0200
1 1715111615
2 2329
3 3830
4 40
5 545156
6 6564
7 777473
8 84878888
9 959090

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-01-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 09-01-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40
900
3390
9490
1130
751
3611
02
2573
9123
54
3684
3274
2064
2415
2095
3665
1215
7716
8356
17
277
9887
9538
6388
0388
6929

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 15-01-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25  ( 13 ngày )
39  ( 12 ngày )
24  ( 11 ngày )
21  ( 10 ngày )
12  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
18  ( 9 ngày )
57  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
45  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
94  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

25  ( 13 ngày )
39  ( 12 ngày )
24  ( 11 ngày )
21  ( 10 ngày )
12  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
18  ( 9 ngày )
57  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
45  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
94  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

60 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
03 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 11 Lần 0
12 Lần 0
1 5 Lần 0
6 Lần 0
2 9 Lần 0
7 Lần 0
3 11 Lần 0
9 Lần 0
4 4 Lần 0
6 Lần 0
5 8 Lần 0
10 Lần 0
6 8 Lần 0
8 Lần 0
7 5 Lần 0
8 Lần 0
8 11 Lần 0
7 Lần 0
9 9 Lần 0