Miền bắc

mega645-530.jpg 25,2
power655-7364.jpg 73,6 3,4
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

01/022023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
01/02
2023
Bắc Ninh
ĐB 4-6-12-10-1-15la
34838
G.Nhất
29989
G.Nhì
64285
65938
G.Ba
54835
94648
82384
40292
70918
01062
G.Tư
8441
1468
0916
5129
G.Năm
6463
5037
7184
2312
3165
6247
G.Sáu
042
076
709
G.Bảy
74
54
61
06
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 01-02-2023

Bắc Ninh
0 0609
1 121618
2 29
3 373538
4 42474148
5 54
6 6163656862
7 7476
8 84848589
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 01-02-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 01-02-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61
8441
042
2312
0292
1062
6463
74
54
7184
2384
3165
4835
4285
06
076
0916
5037
6247
1468
4648
0918
5938
4838
709
5129
9989

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

31/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
31/01
2023
Quảng Ninh
ĐB 11-13-2-19-15-5-1-9lb
30061
G.Nhất
21284
G.Nhì
95201
18959
G.Ba
39371
85823
24941
22036
22477
18709
G.Tư
1081
8622
3216
0868
G.Năm
8908
5675
3757
0290
6421
3461
G.Sáu
940
315
055
G.Bảy
07
15
20
49
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 31-01-2023

Quảng Ninh
0 07080901
1 151516
2 20212223
3 36
4 494041
5 555759
6 6168
7 757177
8 8184
9 90

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 31-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 31-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
940
0290
6421
3461
1081
9371
4941
5201
0061
8622
5823
1284
15
315
055
5675
3216
2036
07
3757
2477
8908
0868
49
8709
8959

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
30/01
2023
Hà Nội
ĐB 12-14-8-13-11-9lc
16179
G.Nhất
12198
G.Nhì
66824
97525
G.Ba
76829
01458
00678
04710
93846
11457
G.Tư
3440
5637
9612
9495
G.Năm
2099
6964
0572
7189
8620
3391
G.Sáu
901
919
624
G.Bảy
96
65
03
70
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-01-2023

Hà Nội
0 0301
1 191210
2 24202925
3 37
4 4046
5 5857
6 6564
7 70727879
8 89
9 9699919598

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 30-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
8620
3440
4710
901
3391
0572
9612
03
624
6964
6824
65
9495
7525
96
3846
5637
1457
1458
0678
2198
919
2099
7189
6829
6179

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

29/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
29/01
2023
Thái Bình
ĐB 3-17-8-4-20-9-13-12ld
76479
G.Nhất
25766
G.Nhì
72194
11034
G.Ba
40098
29006
40715
61584
39911
24856
G.Tư
3454
3693
5723
7638
G.Năm
5842
0789
9534
0388
1327
2320
G.Sáu
134
548
571
G.Bảy
35
26
48
03
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 29-01-2023

Thái Bình
0 0306
1 1511
2 26272023
3 3534343834
4 484842
5 5456
6 66
7 7179
8 898884
9 939894

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 29-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 29-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2320
571
9911
5842
03
3693
5723
134
9534
3454
1584
2194
1034
35
0715
26
9006
4856
5766
1327
48
548
0388
7638
0098
0789
6479

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
28/01
2023
Nam Định
ĐB 10-9-8-11-12-15le
87219
G.Nhất
88795
G.Nhì
61887
71870
G.Ba
36399
99176
44895
48144
89665
83781
G.Tư
1226
3681
3051
3591
G.Năm
1368
8512
0613
9140
8974
7483
G.Sáu
313
104
436
G.Bảy
30
87
80
75
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-01-2023

Nam Định
0 04
1 13121319
2 26
3 3036
4 4044
5 51
6 6865
7 75747670
8 878083818187
9 91999595

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 28-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
80
9140
1870
3681
3051
3591
3781
8512
313
0613
7483
104
8974
8144
75
4895
9665
8795
436
1226
9176
87
1887
1368
6399
7219

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

27/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
27/01
2023
Hải Phòng
ĐB 1-7-11-15-6-3lf
72859
G.Nhất
84970
G.Nhì
22948
27905
G.Ba
68839
72151
45870
16675
45622
30683
G.Tư
5687
8094
1582
5288
G.Năm
9289
6626
4652
3120
7508
5479
G.Sáu
166
101
463
G.Bảy
93
42
35
69
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 27-01-2023

Hải Phòng
0 010805
1
2 262022
3 3539
4 4248
5 525159
6 696663
7 79707570
8 8987828883
9 9394

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 27-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 27-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3120
5870
4970
101
2151
42
4652
1582
5622
93
463
0683
8094
35
6675
7905
166
6626
5687
7508
5288
2948
69
9289
5479
8839
2859

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

26/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
26/01
2023
Hà Nội
ĐB 11-5-4-12-8-1lg
34164
G.Nhất
21642
G.Nhì
85331
53702
G.Ba
36678
49662
96488
70757
21183
72285
G.Tư
2204
4344
9025
9940
G.Năm
3753
4608
9088
7731
5934
6916
G.Sáu
100
874
364
G.Bảy
32
60
46
20
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 26-01-2023

Hà Nội
0 00080402
1 16
2 2025
3 32313431
4 46444042
5 5357
6 606462
7 7478
8 88888385
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 26-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 26-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
20
100
9940
7731
5331
32
9662
3702
1642
3753
1183
874
364
5934
2204
4344
4164
9025
2285
46
6916
0757
4608
9088
6678
6488

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 01-02-2023

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

33  ( 18 ngày )
17  ( 16 ngày )
50  ( 14 ngày )
97  ( 14 ngày )
45  ( 14 ngày )
86  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )
0  ( 12 ngày )
43  ( 8 ngày )
28  ( 8 ngày )
73  ( 8 ngày )
60  ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

33  ( 18 ngày )
17  ( 16 ngày )
50  ( 14 ngày )
97  ( 14 ngày )
45  ( 14 ngày )
86  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )
0  ( 12 ngày )
43  ( 8 ngày )
28  ( 8 ngày )
73  ( 8 ngày )
60  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

61 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 7 Lần 0
9 Lần 0
1 11 Lần 0
10 Lần 0
2 7 Lần 0
6 Lần 0
3 3 Lần 0
9 Lần 0
4 8 Lần 0
6 Lần 0
5 10 Lần 0
10 Lần 0
6 7 Lần 0
9 Lần 0
7 7 Lần 0
7 Lần 0
8 10 Lần 0
7 Lần 0
9 11 Lần 0