Miền bắc

mega645-530.jpg 12,0
power655-7364.jpg 37,8 4,4
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

17/052021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
17/05
2021
Hà Nội
ĐB 2-6-9-4-14-15ch
67626
G.Nhất
81254
G.Nhì
14436
47191
G.Ba
29054
59494
13547
49355
99221
17767
G.Tư
4541
0210
8059
9213
G.Năm
0335
4819
7263
1541
5344
3788
G.Sáu
373
291
279
G.Bảy
26
83
98
18
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 17-05-2021

Hà Nội
0
1 18191013
2 262126
3 3536
4 41444147
5 59545554
6 6367
7 7379
8 8388
9 98919491

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 17-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 17-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0210
291
1541
4541
9221
7191
83
373
7263
9213
5344
9054
9494
1254
0335
9355
26
4436
7626
3547
7767
98
18
3788
279
4819
8059

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

16/052021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
16/05
2021
Thái Bình
ĐB 14-11-4-10-15-8cg
32965
G.Nhất
91114
G.Nhì
17932
99707
G.Ba
19569
47563
05093
59395
22044
59017
G.Tư
9951
5007
7194
3166
G.Năm
8698
1417
1058
9220
0385
8284
G.Sáu
831
489
931
G.Bảy
71
51
98
28
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 16-05-2021

Thái Bình
0 0707
1 171714
2 2820
3 313132
4 44
5 515851
6 66696365
7 71
8 898584
9 9898949395

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 16-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 16-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9220
71
51
831
931
9951
7932
7563
5093
8284
7194
2044
1114
0385
9395
2965
3166
1417
5007
9017
9707
98
28
8698
1058
489
9569

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

15/052021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
15/05
2021
Nam Định
ĐB 13-5-3-2-8-9cf
59925
G.Nhất
41995
G.Nhì
32104
99664
G.Ba
62977
31241
33408
92887
12145
51393
G.Tư
7548
9776
9558
0921
G.Năm
2315
6863
8680
6329
2377
6711
G.Sáu
952
319
693
G.Bảy
94
16
55
43
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 15-05-2021

Nam Định
0 0804
1 16191511
2 292125
3
4 43484145
5 555258
6 6364
7 777677
8 8087
9 949395

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 15-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 15-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8680
6711
0921
1241
952
43
693
6863
1393
94
2104
9664
55
2315
2145
1995
9925
16
9776
2377
2977
2887
7548
9558
3408
319
6329

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/052021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
14/05
2021
Hải Phòng
ĐB 7-12-13-6-2-8ce
81047
G.Nhất
91687
G.Nhì
87624
88230
G.Ba
59985
32032
68527
94667
83229
11815
G.Tư
0131
0750
0166
4345
G.Năm
6055
0989
3003
2785
7579
1802
G.Sáu
151
324
986
G.Bảy
13
14
37
94
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-05-2021

Hải Phòng
0 0302
1 131415
2 24272924
3 37313230
4 4547
5 515550
6 6667
7 79
8 8689858587
9 94

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 14-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0750
8230
151
0131
1802
2032
13
3003
14
94
324
7624
6055
2785
4345
9985
1815
986
0166
37
8527
4667
1687
1047
0989
7579
3229

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

13/052021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
13/05
2021
Hà Nội
ĐB 9-8-1-6-14-2cd
68664
G.Nhất
81431
G.Nhì
40720
22183
G.Ba
91639
33161
83447
46988
64519
25878
G.Tư
1896
1399
1212
5965
G.Năm
8505
4981
2318
7544
2891
0191
G.Sáu
917
833
388
G.Bảy
09
33
02
23
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-05-2021

Hà Nội
0 090205
1 17181219
2 2320
3 33333931
4 4447
5
6 656164
7 78
8 888183
9 91919699

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 13-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0720
4981
2891
0191
3161
1431
02
1212
33
23
833
2183
7544
8664
8505
5965
1896
917
3447
388
2318
6988
5878
09
1399
1639
4519

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

12/052021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
12/05
2021
Bắc Ninh
ĐB 13-12-4-3-8-14-6-1cb
49650
G.Nhất
06579
G.Nhì
14342
12281
G.Ba
41247
66322
82113
01646
94819
44572
G.Tư
8517
1916
6068
4664
G.Năm
1402
7744
5242
9550
5712
2726
G.Sáu
931
274
752
G.Bảy
13
55
70
67
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 12-05-2021

Bắc Ninh
0 02
1 131217161319
2 2622
3 31
4 4442474642
5 55525050
6 676864
7 70747279
8 81
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 12-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 12-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
9550
9650
931
2281
752
1402
5242
5712
6322
4572
4342
13
2113
274
7744
4664
55
2726
1916
1646
67
8517
1247
6068
4819
6579

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

11/052021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
11/05
2021
Quảng Ninh
ĐB 9-4-8-10-7-12ca
57470
G.Nhất
46413
G.Nhì
73469
30308
G.Ba
31583
38456
58820
47386
50654
84672
G.Tư
6636
4486
2882
4552
G.Năm
8818
0806
9150
5583
1613
2304
G.Sáu
826
058
851
G.Bảy
21
04
47
74
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 11-05-2021

Quảng Ninh
0 04060408
1 181313
2 212620
3 36
4 47
5 585150525654
6 69
7 747270
8 8386828386
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 11-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 11-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9150
8820
7470
21
851
2882
4552
4672
5583
1613
1583
6413
04
74
2304
0654
826
0806
6636
4486
8456
7386
47
058
8818
0308
3469

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 17-05-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

62  ( 21 ngày )
97  ( 16 ngày )
90  ( 13 ngày )
40  ( 13 ngày )
92  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
01  ( 9 ngày )
57  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

62  ( 21 ngày )
97  ( 16 ngày )
90  ( 13 ngày )
40  ( 13 ngày )
92  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
01  ( 9 ngày )
57  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

94 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
63 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
98 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 Lần 0
0 3 Lần 0
11 Lần 0
1 13 Lần 0
8 Lần 0
2 2 Lần 0
5 Lần 0
3 10 Lần 0
9 Lần 0
4 11 Lần 0
10 Lần 0
5 10 Lần 0
8 Lần 0
6 6 Lần 0
6 Lần 0
7 9 Lần 0
7 Lần 0
8 10 Lần 0
13 Lần 0
9 7 Lần 0