Miền bắc

mega645-530.jpg 13,2
power655-7364.jpg 48,2 4,5
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • VESOHUNG.COM
 • chọn vé số kiến thiết Online - Giảm 5%
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
06/06
2023
Quảng Ninh
ĐB 6-8-4-3-10-7sb
83079
G.Nhất
15731
G.Nhì
32457
82498
G.Ba
53158
75486
27217
33818
63859
80647
G.Tư
3761
3762
1876
5343
G.Năm
2168
2834
1420
3322
2013
4508
G.Sáu
425
236
119
G.Bảy
70
90
07
34
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-06-2023

Quảng Ninh
0 0708
1 19131718
2 252022
3 343631
4 4347
5 585957
6 686162
7 707679
8 86
9 9098

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 06-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
90
1420
3761
5731
3322
3762
2013
5343
34
2834
425
236
1876
5486
07
7217
0647
2457
2168
4508
3158
3818
2498
119
3859
3079

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • VESOHUNG.COM
 • chọn vé số kiến thiết Online - Giảm 5%
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
05/06
2023
Hà Nội
ĐB 12-7-11-13-15-1sc
00081
G.Nhất
01905
G.Nhì
71137
44821
G.Ba
88844
27295
04627
95334
72220
93683
G.Tư
7165
3883
2157
8958
G.Năm
9446
1015
2351
7270
6125
8146
G.Sáu
757
450
720
G.Bảy
28
92
48
79
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 05-06-2023

Hà Nội
0 05
1 15
2 2820252721
3 3437
4 48464644
5 5750515758
6 65
7 7970
8 838381
9 9295

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 05-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 05-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
450
720
7270
2220
2351
4821
0081
92
3883
3683
8844
5334
1015
6125
7165
7295
1905
9446
8146
757
2157
4627
1137
28
48
8958
79

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • VESOHUNG.COM
 • chọn vé số kiến thiết Online - Giảm 5%
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
04/06
2023
Thái Bình
ĐB 11-14-13-15-8-4sd
04408
G.Nhất
98155
G.Nhì
29784
89293
G.Ba
39341
14393
11089
61352
00867
38422
G.Tư
2710
2069
7376
8015
G.Năm
2800
3282
3775
0197
7450
6606
G.Sáu
870
440
693
G.Bảy
64
73
67
90
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-06-2023

Thái Bình
0 000608
1 1015
2 22
3
4 4041
5 505255
6 64676967
7 73707576
8 828984
9 909397

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 04-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
870
440
2800
7450
2710
9341
3282
1352
8422
73
693
4393
9293
64
9784
3775
8015
8155
6606
7376
67
0197
0867
4408
2069
1089

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • VESOHUNG.COM
 • chọn vé số kiến thiết Online - Giảm 5%
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
03/06
2023
Nam Định
ĐB 4-2-6-1-13-15se
00370
G.Nhất
78005
G.Nhì
16546
35426
G.Ba
15605
56082
31226
67812
04642
88608
G.Tư
2225
9739
3893
4075
G.Năm
4130
2099
9557
8041
9044
0883
G.Sáu
679
741
845
G.Bảy
08
65
40
83
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 03-06-2023

Nam Định
0 08050805
1 12
2 252626
3 3039
4 40414541444246
5 57
6 65
7 797570
8 8382
9 9993

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 03-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 03-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40
4130
0370
741
8041
6082
7812
4642
83
0883
3893
9044
65
845
2225
4075
5605
8005
1226
6546
5426
9557
08
8608
679
2099
9739

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • VESOHUNG.COM
 • chọn vé số kiến thiết Online - Giảm 5%
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
02/06
2023
Hải Phòng
ĐB 4-5-18-12-17-1-2-9sf
71963
G.Nhất
03825
G.Nhì
76720
67605
G.Ba
83562
75355
08354
71442
30105
41776
G.Tư
0619
8323
0185
4008
G.Năm
2134
7958
9097
7851
7373
7684
G.Sáu
307
353
763
G.Bảy
16
34
19
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-06-2023

Hải Phòng
0 07080505
1 161919
2 29232025
3 3434
4 42
5 5358515554
6 6362
7 7376
8 8485
9 97

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 02-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6720
7851
3562
1442
353
763
7373
8323
1963
34
2134
7684
8354
0185
5355
0105
7605
3825
16
1776
307
9097
7958
4008
19
29
0619

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • VESOHUNG.COM
 • chọn vé số kiến thiết Online - Giảm 5%
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
01/06
2023
Hà Nội
ĐB 3-15-1-7-8-5sg
95921
G.Nhất
60072
G.Nhì
60772
42018
G.Ba
90528
85129
93364
58075
83241
77085
G.Tư
6817
1204
2635
4543
G.Năm
3317
1198
1200
4091
1777
7879
G.Sáu
188
582
598
G.Bảy
81
27
71
20
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 01-06-2023

Hà Nội
0 0004
1 171718
2 2720282921
3 35
4 4341
5
6 64
7 717779757272
8 81888285
9 9891

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 01-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 01-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
1200
81
71
4091
3241
5921
582
0772
0072
4543
1204
3364
2635
8075
7085
27
3317
1777
6817
188
598
1198
0528
2018
7879
5129

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • VESOHUNG.COM
 • chọn vé số kiến thiết Online - Giảm 5%
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
31/05
2023
Bắc Ninh
ĐB 15-8-14-12-9-6sh
88961
G.Nhất
40956
G.Nhì
31944
49287
G.Ba
19424
05612
78426
30296
38763
87816
G.Tư
9466
8678
4184
2567
G.Năm
7313
3260
1908
1779
7508
4262
G.Sáu
169
307
843
G.Bảy
87
02
22
91
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 31-05-2023

Bắc Ninh
0 02070808
1 131216
2 222426
3
4 4344
5 56
6 69606266676361
7 7978
8 878487
9 9196

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 31-05-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 31-05-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3260
91
8961
02
22
4262
5612
843
7313
8763
4184
9424
1944
9466
8426
0296
7816
0956
87
307
2567
9287
1908
7508
8678
169
1779

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 06-06-2023

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09  ( 16 ngày )
14  ( 16 ngày )
03  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
11  ( 11 ngày )
32  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )
49  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
38  ( 9 ngày )
33  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

09  ( 16 ngày )
14  ( 16 ngày )
03  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
11  ( 11 ngày )
32  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )
49  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
38  ( 9 ngày )
33  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

70 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 0
0 13 Lần 0
7 Lần 0
1 6 Lần 0
10 Lần 0
2 6 Lần 0
6 Lần 0
3 8 Lần 0
8 Lần 0
4 6 Lần 0
11 Lần 0
5 9 Lần 0
8 Lần 0
6 7 Lần 0
9 Lần 0
7 11 Lần 0
7 Lần 0
8 9 Lần 0
9 Lần 0
9 6 Lần 0