Miền bắc

mega645-530.jpg 13
power655-7364.jpg 31 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

05/102022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - Bảo Mật - An Toàn
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
05/10
2022
Bắc Ninh
ĐB 1-9-14-8-4-2es
80983
G.Nhất
09046
G.Nhì
29399
08507
G.Ba
72726
62831
85711
88004
51568
54046
G.Tư
3784
1825
7897
5657
G.Năm
0729
8051
5357
9572
5889
8522
G.Sáu
953
112
874
G.Bảy
37
64
78
79
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 05-10-2022

Bắc Ninh
0 0407
1 1211
2 29222526
3 3731
4 46
5 53515757
6 6468
7 78797472
8 898483
9 9799

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 05-10-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 05-10-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8051
2831
5711
112
9572
8522
953
0983
64
874
3784
8004
1825
2726
4046
9046
37
5357
7897
5657
8507
78
1568
79
0729
5889
9399

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

04/102022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - Bảo Mật - An Toàn
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
04/10
2022
Quảng Ninh
ĐB 14-7-4-8-9-11et
51859
G.Nhất
22919
G.Nhì
35872
32518
G.Ba
46888
13051
20406
85739
07528
63266
G.Tư
8526
6947
1634
6044
G.Năm
1174
6209
5150
8436
2640
6544
G.Sáu
609
398
915
G.Bảy
38
37
77
39
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-10-2022

Quảng Ninh
0 090906
1 151819
2 2628
3 3837393634
4 404447
5 505159
6 66
7 777472
8 88
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-10-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 04-10-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5150
2640
3051
5872
1174
6544
1634
6044
915
8436
8526
0406
3266
37
77
6947
38
398
6888
7528
2518
39
609
6209
5739
2919
1859

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

03/102022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - Bảo Mật - An Toàn
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
03/10
2022
Hà Nội
ĐB 1-6-12-15-8-13eu
65169
G.Nhất
74026
G.Nhì
63525
28014
G.Ba
47655
30419
12277
98801
28492
67966
G.Tư
7946
0562
8432
6252
G.Năm
4135
4435
8511
6451
6270
0406
G.Sáu
430
459
116
G.Bảy
70
41
84
77
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 03-10-2022

Hà Nội
0 0601
1 16111914
2 2526
3 30353532
4 4146
5 59515255
6 626669
7 707770
8 84
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 03-10-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 03-10-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
430
6270
41
8511
6451
8801
0562
8432
6252
8492
84
8014
4135
4435
7655
3525
116
0406
7946
7966
4026
77
2277
459
0419
5169

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

02/102022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - Bảo Mật - An Toàn
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
02/10
2022
Thái Bình
ĐB 15-6-10-3-11-7ev
64668
G.Nhất
12669
G.Nhì
30412
40677
G.Ba
43964
77103
31566
95498
58551
53578
G.Tư
3780
9427
9341
1822
G.Năm
8682
2452
1507
1839
2299
0283
G.Sáu
634
766
963
G.Bảy
19
51
91
62
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-10-2022

Thái Bình
0 0703
1 1912
2 2722
3 3439
4 41
5 515251
6 62666364666968
7 7877
8 828380
9 919998

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-10-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 02-10-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3780
51
91
9341
8551
62
8682
2452
1822
0412
963
0283
7103
634
3964
766
1566
1507
9427
0677
5498
3578
4668
19
1839
2299
2669

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

01/102022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - Bảo Mật - An Toàn
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
01/10
2022
Nam Định
ĐB 2-11-14-7-12-15ex
35019
G.Nhất
13904
G.Nhì
96463
34496
G.Ba
63867
87793
10430
09002
77030
79134
G.Tư
0901
2079
7938
4045
G.Năm
6197
4436
6869
5712
5950
6313
G.Sáu
822
592
330
G.Bảy
67
18
66
01
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 01-10-2022

Nam Định
0 010204
1 18121319
2 22
3 30363834
4 45
5 50
6 6766696763
7 79
8
9 92979396

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 01-10-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 01-10-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
330
5950
0430
7030
01
0901
822
592
5712
9002
6313
7793
6463
9134
3904
4045
66
4436
4496
67
6197
3867
18
7938
6869
2079
5019

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/092022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - Bảo Mật - An Toàn
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
30/09
2022
Hải Phòng
ĐB 12-9-11-8-15-6ey
89651
G.Nhất
76636
G.Nhì
22292
54784
G.Ba
40592
50165
34688
85182
55312
77191
G.Tư
5102
9000
1506
9324
G.Năm
0882
3728
9426
5396
8504
7262
G.Sáu
809
167
404
G.Bảy
82
26
64
71
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-09-2022

Hải Phòng
0 0904020006
1 12
2 26282624
3 36
4
5 51
6 64676265
7 71
8 8282888284
9 96929192

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-09-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 30-09-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9000
71
7191
9651
82
0882
7262
5102
0592
5182
5312
2292
64
404
8504
9324
4784
0165
26
9426
5396
1506
6636
167
3728
4688
809

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

29/092022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - Bảo Mật - An Toàn
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
29/09
2022
Hà Nội
ĐB 15-7-6-8-12-1ez
92129
G.Nhất
68334
G.Nhì
70735
51228
G.Ba
30792
09411
13941
98786
31667
15756
G.Tư
3837
4684
8365
2866
G.Năm
7969
2248
2682
1783
9037
4282
G.Sáu
522
777
486
G.Bảy
26
03
94
76
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 29-09-2022

Hà Nội
0 03
1 11
2 26222829
3 37373534
4 4841
5 56
6 69656667
7 7677
8 8682838284
9 9492

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 29-09-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 29-09-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9411
3941
522
2682
4282
0792
03
1783
94
4684
8334
8365
0735
26
76
486
2866
8786
5756
777
9037
3837
1667
2248
1228
7969
2129

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 05-10-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

73  ( 30 ngày )
58  ( 21 ngày )
75  ( 14 ngày )
10  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
21  ( 13 ngày )
54  ( 12 ngày )
08  ( 12 ngày )
33  ( 11 ngày )
61  ( 10 ngày )
60  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

73  ( 30 ngày )
58  ( 21 ngày )
75  ( 14 ngày )
10  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
21  ( 13 ngày )
54  ( 12 ngày )
08  ( 12 ngày )
33  ( 11 ngày )
61  ( 10 ngày )
60  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

51 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
26 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
46 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 0
0 5 Lần 0
9 Lần 0
1 8 Lần 0
8 Lần 0
2 8 Lần 0
12 Lần 0
3 2 Lần 0
8 Lần 0
4 10 Lần 0
11 Lần 0
5 6 Lần 0
6 Lần 0
6 12 Lần 0
11 Lần 0
7 10 Lần 0
5 Lần 0
8 7 Lần 0
4 Lần 0
9 13 Lần 0